tisdag 13 oktober 2009

KRÖNIKA: STENÅLDERN

Av Jouni Tervalampi

Hösten 2009 har varit het när det gäller stenåldern; två artiklar om förhistoriskt DNA, en artikel om kol- och kväveisotoper, en avhandling och en bok.

Köldanpassade skelett - Samernas förfäder?

På 1990-talet undersökte osteologen (benforskaren) Torbjörn Ahlström ben från dubbelgånggriften Møllehøj vid Kyndeløse Mark på Själland som innehöll ben från cirka femtio personer. Ahlström undersökte även skelett från det gropkeramiska gravfältet Västerbjers i Gothems socken på Gotland. Skeletten från det gropkeramiska gravfältet visade likheter med samiska och inuitiska skelett, två köldanpassande folkgrupper. "I ett kallt klimat är skenbenet relativt mindre än lårbenet", skrev Torbjörn Ahlström i boken Till Gunborg. Arkeologiska samtal (1997) och skrev lite längre fram om skeletten från Västerbjers:

I sina skelett har denna population registrerat en anpassning till arktiskt-subartiskt klimat. Denna anpassning kan ej ha ägt rum på Gotland utan snarare längre norrut, förslagsvis den Euroasiatiska kusten. I samband med den subboreala klimatförändringen väljer denna population att inkorporera södra delarna av Littorinahavet i sin födosökningsstrategi, ett hav som vid den här tidpunkten är rikt på marina resurser.

Vilket ställde frågan om det fanns ett samband mellan gropkeramikerna på Gotland och samer. Hade en grupp av samernas förfäder vandrat ned och farit med båt till Gotland. I början av 2000-talet hade genforskningen gått så mycket fram att man kunde utvinna förhistoriskt mtDNA. Ahlströms teori intresserade genetiker. 2003 startades projektet "Den gropkeramiska kulturen och Skandinaviens kolonisering".
Resultaten visade att Torbjörn Ahlström har både rätt och fel. Det fanns inte några kopplingar till samerna (utom ett barn som bar mtDNA haplogruppen V). Två nya studier av förhistoriskt mtDNA visar en tydlig att bärare av mtDNA U, U4 eller U5 och dess varianter dominerade Mellan- och Nordeuropa under jägarstenåldern. Där levde familjen som jägare, fiskare och samlare. Där hade de levt i tiotusentals år på tundran vid inlandsisens kant. Människokroppen anpassade till kylan och blev köldanpassad. Det var de här människorna som drog uppåt mot den Fennoskandinaviska halvön.

Tveksam tolkning av förhistoriskt DNA från Gotland

Den svenska studien av Helena Malmström med flera är inte helt tydligt att de gotländska säljägarna och grisätarna att de skulle komma från Baltikum. Idag går det inte att avgöra det. Genetikerna har tolkat att bärare av mtDNA U4 och dess varianter och U5 och dess varianter bärs av nutida letter. Det finns även ett förhistoriskt mtDNA U4 som har blev funnet i ett skelett från Kundokulturen i Baltikum. De arkeologiska materialet från Gotland, från gropkeramisk tid, pekar mot det svenska fastlandet. Genetikerna och arkeologer har nog övertolkat förmågan att paddla med båt från Baltikum till Gotland. Åsa M. Larsson visar i sin avhandling att olika keramikkulturer överlappar varandra från Polen – Baltikum – Sydvästra Finland – Åland och Mälardalen. Det visar på forntida vattenvägar och inte på direkta förbindelser mellan Baltikum och Gotland. U4 och U5a finns ju även hos nutida befolkningen i Sverige, enligt Tuuli Lappalainens med fleras studie. Det handlar nog om att det fanns grupper som gick upp mot den Skandinaviska halvön redan under jägarstenåldern som troligen bar på U4 och U5a och dess olika varianter. Frågan är lite låst. Vad som behöver göras är:

Försöka utvinna mtDNA från skelett från Gotland och Öland som är äldre än de skelett från de gropkeramiska gravfälten på öarna, för att se vilka haplogrupper de har, till exempel om U4 och dess varianter finns i skeletten.
Försöka utvinna mtDNA från skelett på det östra svenska fastlandet till exempel vid Korsnäs i Södermanland.

Indovästeuropeiska invandrare

- Analys av forntida DNA från skelett visar att Europas första jordbrukare inte var ättlingar till de människor som bosatte sig i området efter reträtt isen. Istället tidiga uppfödarna sannolikt vandrat in i stora områden i centrala och östra Europa ungefär 7.500 år sedan, vilket domesticerade växter och djur med dem, sade DNA-forskaren Barbara Bramanti från universitetet i Mainz i Tyskland till ScienceDaily.com

Är du bärare av N1a eller H så är det stor sannolikhet att din anmoder var boskapsskötare och jordbrukare i Anatolien och deras ättlingar vandrade upp mot sydöstra Europa och senare in i Centraleuropa.
Språkhistoria brukar vara kopplat hur arkeologerna tolkar sitt material, men tolkar arkeologerna fel, så blir språkets utveckling också feltolkat. Nya studier av förhistoriskt mtDNA visar att de norra megalitbyggarna med långhögar, dösen och gånggrift, är en jordbrukarkultur som drog norrut i samma områden där man finner de västgermanska språkgrupperna, Holland, Tyskland, Danmark och Sverige. Allt talar för att svenskan har ett ursprung i megalitbyggarna och att indovästeuropeiskan är betydligt äldre än vad språkforskarna tidigare trott. Internationellt räknas de så kallade trattbägarfolkskulturen till jägarbefolkning, men inte gånggriftsbyggarna (där man även finner trattbägarkeramik) som räknas till jordbrukarna. En av sista ”jägarbefolkning” i Nordeuropa på stenåldern var bland annat säljägare och halvtidsbönder som bodde vid den stora viken Mälaren-Hjälmaren. mtDNA-undersökningar från ett gravfält med trattbägarkeramik i Tyskland kan man utläsa att "jordbrukare" har gift in sig i en "jägar- och samlarfamilj". Jordbruket och boskapsskötseln tog olika vägar in i Skandinavien, invandring av jordbrukare, ingifte i jägare- fiske- och samlarbefolkning och tekniköverföring.

Höstens bokfiasko

Höstens bokfiasko är första banden av Norstedts Sveriges Historia. 13 000 f Kr-600 e Kr (2009), åtminstone tolkningen av samernas historia. Norstedts förlag anlitade en arkeolog med en ålderdomlig syn på samernas historieskrivning. Det finns ett gäng manliga arkeologer, i pensionsåldern och uppåt med, som växte upp efter Andra Världskriget och påverkades av den syn som då rådde om samernas historia. En av dem, Stig Welinder, har skrivit första delen av Sveriges historia. 13 000 f Kr – 600 e Kr. 1947 utgavs postumt professor i finskugriska språk K B Wiklunds bok Lapparna . Han menade att möjligen var samerna ursprungsbefolkning längst upp i norr på den Skandinaviska halvön, vid Finnmarken, och därefter vandrat nedåt och nådde Härjedalen på 1700-talet. Stig Welinder, Bozena Werbart och Dick Harrison historieskrivning är en nygammal tolkning. En ny variant av invandringsteorin, att samerna uppstod kring Kristi födelse på Nordkalotten och därefter vandrade nedåt. Alla insjögravar är skandinaviska, förutom Krankmårtengravfältet i Jämtland från cirka 200 f. Kr. som inte är samisk, eftersom det inte fanns några samer då, enligt författarna. Bozena Werbart skriver i boken:

Samiskt kultur uppstod i möten mellan människor. Troligen utvecklades kulturen vid tiden för Kristi födelse, genom sammanblandning av olika människogrupper som var mobila i arktiska området, det vi idag kallar Nordkalotten.

Läsa mer på Internet. Andra forskare syn på samernas historia.

Idag anser alltfler forskare att sydsamernas förfäder återfinns hos den förhistoriska fångstbefolkning som levt i inre Norrland och motsvarande område i Norge allt sedan stenåldern.

- ur: Njaarke - renskötsel i tre årtusenden -

Ljungdahl, Ewa 2008. Samernas tidiga historia i Jämtland och Härjedalen (söder om Frostviken) med fokus på Tåssåsens sameby - en tolkning av de arkeologiska spåren är skriven av arkeologen Ewa Ljungdahl i samarbete med Kjell-Åke Aronsson.
http://www.oloft.com/arkeologi.pdf
2008. Ewa Ljungdahl. Njaarke - renskötsel i tre årtusenden. http://www.ripjakt.se/blanketter/Njaarke.pdf

Läsa mer:

Bramanti et al 2009. Genetic Discontinuity Between Local Hunter-Gatherers and Central Europe’s First Farmers
http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/1176869
ScienceDaily.com 2009-09-04. Europe's First Farmers Were Immigrants: Replaced Their Stone Age Hunter-gatherer Forerunners
http://www.sciencedaily.com/releases/2009/09/090903163902.htm
Malmström, Helena et al. 2009. Ancient DNA Reveals Lack of Continuity between Neolithic Hunter-Gatherers and Contemporary Scandinavians. Current Biology Volume 19
http://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(09)01694-7
Helena Malmström, M. Thomas P. Gilbert, Mark G. Thomas, Mikael Brandström, Jan Storå, Petra Molnar, Pernille K. Andersen, Christian Bendixen, Gunilla Holmlund, Anders Götherström, and Eske Willerslev 2009. Supplemental Data Ancient DNA Reveals Lack of Continuity between Neolithic Hunter-Gatherers and Contemporary Scandinavians. Current Biology, Volume 19
http://download.cell.com/current-biology/mmcs/journals/0960-9822/PIIS0960982209016947.mmc1.pdf
Persson, Per 2008. arkeologisk dna forskning. skeletten ger nya svar. Populär Arkeologi 3/2008
Lidén, Kerstin & Eriksson, Gunilla. 2009. Mångkultur redan på stenåldern. Forskning & Framsteg 7/09.
Linderholm, Anna. 2008. Migration in Prehistory. DNA and stable isotope analyses of Swedish skeletal material
Lappalainen, Tuuli et al: 2008. Population Structure in Contemporary Sweden—A Y-Chromosomal and Mitochondrial DNA Analysis
Larsson, Åsa Maria 2009. Breaking and Making Bodies and Pots. Material and Ritual Practices in South Sweden in the Third Millennium BC. Aun 40. Department of Archaeology and Ancient History. Uppsala University
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:229392

Förhistoriskt DNA Tabell http://www.buildinghistory.org/distantpast/ancientdna.shtml

lördag 10 oktober 2009

NYA BEVIS PÅ ATT DET BODDE TVÅ FOLK

PÅ STENÅLDERN PÅ ÖLAND

I Forskning & Framsteg 7/09 lägger forskare från Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet nya bevis att två olika folk bodde på Öland cirka 3000 f.Kr. De har studerat kol- och kväveisotoper från skelett från gånggriftsbyggare och skelett från gropkeramiska gravfält och resultaten visar att de begravda i gånggrifterna har i högre utsträckning ätit kött från landdjur, medan de döda från gropkeramiska gravfältena till största delen ätit säl. Tidigare studier av mtDNA av skelett har visat samma sak. I Populär Arkeologi 3/2008 skriver Per Persson:

Av de öländska gropkeramikerna som är med i undersökningen har fyra sekvenser som återfinns bland gropkeramiker på Gotland. Det är ett starkt argument för att de kommer från samma population. De fem trattbägarindividerna från Resmogånggriften har däremot sekvenser som inte förekommer varken hos gropkeramiker eller från de i den västgötska gånggriften.

Vilka haplogrupper som de öländska skeletten bär är inte officiellt redovisade. De från Gotland finner Du på den här länken: Förhistoriskt DNA Tabell http://www.buildinghistory.org/distantpast/ancientdna.shtml

Läsa mer:

Persson, Per 2008. arkeologisk dna forskning. skeletten ger nya svar. Populär Arkeologi 3/2008
Lidén, Kerstin & Eriksson, Gunilla. 2009. Mångkultur redan på stenåldern. Forskning & Framsteg 7/09.
Linderholm, Anna. 2008. Migration in Prehistory. DNA and stable isotope analyses of Swedish skeletal material. http://www.diva-portal.org/su/theses/abstract.xsql?dbid=7479.
Malmström, Helena et al. 2009. Ancient DNA Reveals Lack of Continuity between Neolithic Hunter-Gatherers and Contemporary Scandinavians
http://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(09)01694-7

onsdag 7 oktober 2009

SVERIGES HISTORIA

SKRIVEN AV SVENSKAR FÖR SVENSKAR?

Nu har de två första banden av Norstedts Sveriges Historia (2009) kommit ut. Den första delen Sveriges Historia. 13 000 f Kr-600 e Kr har skrivits av Stig Welinder, professor i arkeologi. Den andra delen Sveriges Historia. 600 - 1350 e Kr har skrivits av historieprofessorn Dick Harrison. Båda är på cirka 500 sidor. Det är ett under att författarna inte nämner Sveriges största gravhög Anundshög och kvinnorna i båtgravarna i Tuna i Badelunda, utanför Västerås i Västmanland. Det här är böcker skrivna av svenskar för svenskar. Den som vill veta vilka samerna var, var de kom ifrån, presenterar Stig Welinder, Bozena Werbart och Dick Harrison en nygammal tolkning. En ny variant av invandringsteorin, att samerna uppstod kring Kristi födelse på Nordkalotten och därefter vandrade nedåt. Alla insjögravarär skandinaviska, förutom Krankmårtengravfältet i Jämtland från cirka 200 f. Kr. som inte är samisk, eftersom det inte fanns några samer då, enligt författarna.

En varning! Ha inte för stora förväntningar. . . Mer om böckerna senare när jag har hunnit läsa igenom böckerna ordentligt.


Tillägg maj 2010. TV4 Sveriges historia.

SAMER INGEN URSPRUNGSBEFOLKNING ENLIGT SVENSK HISTORIEPROFESSOR

Det finns inga urbefolkningar i hela världen, den slutsatsen kan man dra av en svensk (skånsk) professorn i historia utalande. Dick Harrison sade i tv-programmet "Sveriges historia":"Sverige har alltså ingen urbefolkning. Alla vi som bor i Sverige vi är ättlingar till invandrare som vid olika skäl vid olika tidpunkter har valt att flytta hit."Det Harrison menar är att allt eftersom inlandsisen smälte trängde renjägare in i Fennoskandia och han menar att de var de första invandrarna och då kan det inte finnas någon urbefolkning. Undrar vad de olika indianstammarna i Amerika och aboriginerna i Australien säger om det? Alla har sitt genetiska ursprung från Afrika.TV4 play. Sveriges historia del 1.http://www.tv4play.se/aktualitet/sveriges_historia?videoId=1.1618565&selId=1.1616103&currPage=0Amster, Harry 30 april 2010. För mycket lek och maskerad.Svd.http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/for-mycket-lek-och-maskerad_4641195.svd

URBEFOLKNINGSFÖRNEKARE

är en person som förnekar att det har funnits några urbefolkningar i världen. Utan vi är alla invandrare. Ordet finns ännu inte upptagen i Svenska akademins ordlista. En av de främsta företrädaren för den här teorin är historieprofessorn Dick Harrison.
Urbefolkningsförnekarna har hittat på en egen tolkning vad urbefolkning och ursprungsbefolkning är. En egen definition och de som företräder denna teori vill med det förminska urbefolkningar och deras rättigheter, genom att påstå att det finns ingen urbefolkning eller ursprunglig befolkning.
Harrison, Dick 2010-04-30. Ursprungsbefolkningar. Kungabloggen. Svd. http://blogg.svd.se/kungabloggen?id=19174

ARKEOLOGER STÖDER HISTORIEPROFESSOR

Några arkeologer stöder historieprofessor Dick Harrissons uttalande att i Sverige finns ingen ursprungbefolkning, eller har funnits.
Själv anser jag att det fanns många urbefolkningar i nuvarande Sverige. Samerna var inte den enda gruppen urbefolkning. Det fanns många olika grupper före innan den "Stora invandringsvågen" av boskapskötare och jordbrukare som startade för cirka sex tusen år sedan. Senare skulle de invandrande stenåldersbönderna utvecklas till en massa små folkgrupper, som daner, jutar, angler, tjustbor, götar, svear med mera, och som senare utvecklades till danskar och svenskar.
Redan på bronsåldern försvann, enligt genetiker, spåren efter de åtta hittils kända urmödrarna av Gotlands urbefolkning av de skelett genetikerna har undersökt på Gotland. Ett, efter ett, av ursprungliga jägarbefolkning söder om Mälaren försvann efter årtusenden. De försvann som en etnisk folkgrupp, men de försvann inte genetiskt. De gifte in sig i bondebefolkning. Vissa kan ha levt kvar som fiskare och säljägare efter kusterna i hela Sverige generation efter generation i tusentals. Det har inte så vitt jag vet gjort mtDNA på fiskarsläkter. Idag, förutom samer, finns det kanske tiotusentals, kanske hundratusentals som är rakt nedstigande till dåtidens urbefolkning, det vill säga stenålderjägarbefolkningen.
Läsa mer: Arkeologiforum. Dick Harrison och ursprungsbefolkningen.

http://www.arkeologiforum.se/forum/index.php/topic,3814.msg30571.html#new

måndag 5 oktober 2009

FORSKA OM SAMER

FORSKA OM SAMER 1

UMEÅ UNIVERSITETSBIBLIOTEK

Forskningsarkivet vid Umeå universitetsbibliotek har tillsammans med Ájtte publicerat en presentation av 100.000 sidor digitaliserade arkivhandlingar rörande samiskt liv och arbete. De digitala bilderna är tillgängliga hos Ájtte eller Forskningsarkivet. Presentationen, som även innehåller litteraturtips och länkar, finner du här:
http://www.foark.umu.se/samlingar/register/Forska_om_samer.pdf

FORSKA OM SAMER 2

På Riksarkivet SVAR (http://www.svar.ra.se/) finns det flera databaser (krävs abonnemang)

FORSKA OM SAMER I LAPPMARKEN

Ett sätt att både släktforska och forska kring samer är att titta i mantalslängder hos Riksarkivet SVAR. http://www.svar.ra.se/
under ”Skannat material” > ”Mantalslängder”

Där finns mantalslängder från Umeå, Åsele, Piteå, Luleå, Torneå och Kemi lappmarker från 1642-1820. En guldgruva tycker jag personligen. Äntligen kan jag spåra de få ”Lappmän” och ”Lappkvinnor” som jag finner nedanför Jämtland och Ångermanland. Även bevisa att ”Lapparna” i söder om Ångermanland och Jämtland inte vandrade ned som många arkeologer och äldre lapplandsforskare tidigare trott, utan de ha varit skogslappar som har sitt ursprung i dessa områden

FORSKA OM SAMER 3

SCB-utdrag - födelse, vigsel och död 1860-1938

Skriver du ”lapp” i sökrutan ”2. Församling” kommer det fram 942 träffar.

FORSKA OM SAMER 4

LAPP I BOUPPTECKNINGSREGISTRET

I Riksarkivet SVAR (http://www.svar.ra.se/) finns det en databas över ”Bouppteckningregister” där det finns under sökning på yrket ”lapp”; fyra från Jämtland och 93 från Norrbotten.

FORSKA OM SAMER 5

FOLKRÄKNING

På Riksarkivet SVAR (http://www.svar.ra.se/) finns i databasen ”Folkräkning” hundratals samer. Klicka på det län och årtionde och skriv ”lapp” i rutan ”Yrke”:

FORSKA OM SAMER 6

DATABAS FÖR SAMISKA FÖREMÅL

Norge, Sverige och Finland har egna databaser för sina samlingar och går att söka genom den här länken: http://www.samicollection.org//t_blank
Sverige: http://www.samicollection.org/netsovellus/he/he0r_default.aspx
I Västmanlands Läns Museum finns det tre samiska föremål; en bibel, en pipa och en dosa av rotflätning.
Sedan har även museer som man inte tänker sig ha samiska föremål som Vasamuseet i Stockholm, Bohusläns museum, Sörmlands museum med flera. Mycket intressant för min egen del.
Norge: http://www.samicollection.org/netsovellus/he/he0n_default.aspxFinland: http://www.samicollection.org/netsovellus/he/he0s_default.aspxFORSKA OM SAMER 7

ANNO 1890

Släktforskaren Inge Frisk har en hemsida där han har hämtat uppgifter om lappar – samer – ur folkräkningar främst 1890 i olika län. Där finns även så kallade sockenlappar från Jämtland och Gävleborgs län. I Västerbotten finns fjällappar, nomadlappar, fiskarlappar, och "lappska allmogen".
Läsa mer: Samer i ANNO 1890 och 1870, 1880, 1900, http://hem.passagen.se/friskiu/allm/slakt/samelista/


Forska om samer 8

SYDVÄSTSAMER - SAMER SLÄKTFORSKAR OCH SÖKER SIN HISTORIA

- Det finns hur mycket som helst om samer i olika arkivmaterial, säger Ulf-Stefan Winka till samer.se

Ulf-Stefan Winkas tips om samisk forskning:2009. Digitala källor om samer. Sökhjälp och länksamlinghttp://www.samer.se/2925
Läsa mer: Kuoljok, Sunna 2009-12-15. Mycket i samiskt i arkiven.http://www.samer.se/2917

Forska om samer 9

KUNGLIGA BIBLIOTEKET

På Kungliga bibliotekets sajt han man söka på gamla inskannade tidningar som Inrikes Tidningar, Dalpilen, Stockholms Posttidningar med flera. Kanonbra!Hittade massor av spännande om samer, sökord:lapp, lappar, sockenlappar, renar, lappman, lappqvinna.http://magasin.kb.se:8080/searchinterface


Forska om samer 10

EN MYCKET BRA SAMISK BLOGG

"The Saami - Det samiska - Sámi" (http://saamiblog.blogspot.com/) heter en blogg som jag inte vet vem som ligger bakom. Här finns det mycket att hämta när det gäller samiskt information allt från samiska föremål i ryska Karelen till samer i Norge. Länkarna till olika samiska hemsidor är mycket imponerade, det tar nog dagar och gå igenom allting.

Forska om samer 11

Nättidningen Rötter - Samefynd

Nättidningen rötter har samlingssida där man själv kan lägga in fynd om "lappar" som man har funnit i domböcker, död-, brud- och födelseböcker. dessutom kan man själv leta efter sameuppgifter-

http://www.genealogi.se/samer/form.php

Forska om samer 12

Anbytarforum

I diskussionesforumet Anbytarform - för släktforskare - finns två temasidor med länkar om samer.

Allmänt om samer, till exempel döda lappar i sörsocknar:

http://aforum.genealogi.se/discus/messages/83800/84787.html?1267374743

Samesläkter A-Ö

http://aforum.genealogi.se/discus/messages/83800/84784.html?1267213955


Forska om samer 13

Jouni Tervalampi (alltså jag) har gjort några samlingssidor om samer:

NYHETER OM SAMER:

http://tervalampi-arkfoto.blogspot.com/2010/02/nyheter-om-samer.html

LÄSTIPS OM SAMER, KARELEN OCH FINLAND

http://tervalampi-arkfoto.blogspot.com/2010/02/samer-finland-och-karelen.html

SAMER I SVEALAND

http://tervalampi-arkfoto.blogspot.com/2010/03/nyheter-om-samer-i-svealand.html

SAMER I GÄVLEBORGS LÄN

http://tervalampi-arkfoto.blogspot.com/2010/03/nyheter-om-samer-fran-gavleborg.html

SOCKENLAPPAR

http://tervalampi-arkfoto.blogspot.com/2010/03/nyheter-om-sockenlappar.html

Forska om samer 14

Forska om samer i Landskapshandlingar Norrlands Lappmarker från 1563-1620.

På SVAR (kräver abonnemang ) kan man söka på skatter under Landskapshandlingar på Norrlands Lappmarker från 1563-1620. Det är inskannade dokument.

http://www.svar.ra.se/

FORSKA OM SAMER 15

Vid ett föredrag i Rörös 2010 berättade Ulf Stefan Winka om ”Sydsamerna i arkiven” .
Källorna är fler än jag tidigare trott: på Krigsarkivet, Renbeteskommissions bibliotek Norrbottens museum , Topographica Riksarkivet, m.m.

Läsa mer: http://www.samiskarummet.se/assets/files/Ulf%20Stefan.pdf

Digitala källor om samer. Sökhjälp och länksamling
http://www.samiskarummet.se/assets/files/Arkivkurs.pdf