tisdag 8 december 2009

ANUNDSHÖGS-NYTT December 2009


ANUNDSHÖG – ETT RIKSINTRESSEOMRÅDE

Just nu planerar Västerås Stad (kommun) att göra en ny detaljplan för det så kallade riksintresseområdet, där bland Anundshög ingår, och det beror på att kommunen planerar att bygga en ridanläggning i området. Riksintresseområdet sträcker sig norr om E18 –Stockholmsvägen - Tortunavägen – upp mot Branthovda – Skälby - Anundshög – Närlunda.
Orsaken är att vid Hamre ridcenter ska det byggas bostäder och politikerna har beslutat att det nya ridcentret ska ligga antingen mitt emot Brandthovda Idrottsplats eller vid hörnet Stockholmsvägen – Tortunavägen. I översiktsplanen står det:

Hästhållningen är redan idag omfattande och ridningen medför slitage på markskiktet, forn-lämningar och geologiska värden på åsen. Skyddsåtgärder bedöms behövas för att säkra värdena på åsen och minska slitaget, oavsett om ytterligare ridverksamhet etableras i området eller inte. Det finns risk för konflikter mellan olika fritidsintressen i området.

Redan idag finns det hästar och ridleder efter åsen. Själv tycker jag att det är ett trevligt inslag i landskapet. Sedan är frågan om cirka hundra hästar sliter för hårt på Badelundaåsen. Den största risken idag är att en stig går rätt över en stensättning och den flacka högen av sand och jord med ränna, cirka 40 meter i diameter, vid gravfältet Västerås 430.
Läsa mer: Översiktsplan för Badelundaåsen och ridanläggning, Öp 62
http://www.vasteras.se/bobygga/planerpagaende/Sidor/oversiktsplanforbadelundaasenochridanlaggningop62.aspx
Västerås Stad. Översiktsplan för Badelundaåsen och ridanläggning November 2009 Stadsbyggnadskontoret. ÖP 62 Dnr: 08:10186-BN 540
http://www.vasteras.se/Tvarsnittsdokument/Byggnadsnämnd/ÖP62_samrådsversion6_lågupplöst.pdf
Västerås Stad anordnar två samtalskvällar om: Översiktsplan för Badelundaåsen och ridanläggning, Öp 62
Öppet hus i Café Anund, vid Anundshög, den 20 och 28 januari 2010, mellan kl 16.00 och 20.00.
Synpunkter på planförslaget ska sändas skriftligt till: Stadsbyggnadskontoret Stadshuset rum C 413721 87 VästeråsSenast den 12 februari 2010 ska synpunkterna ha inkommit.
'
ANUNDSHÖG – EN SPECIALINVENTERING BEHÖVS


Ett utlåtande om riksintresseområdet U25 vid Anundshög-Badelundaåsen som har utretts av arkeologen och inventeraren Ronnie Jensen på stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen lyder:

De åtgärder som föreslås här är bl.a. att genom sakkunnig granskning kvalitetssäkra under senare år inrapporterat material. I den förteckning över i FMIS registrerade lämningar, som finns redovisad i rapporten framgår att över 30 olika lokaler borde bli föremål för besiktning och granskning för kvalitetssäkring. Ett 15-tal utgörs av kommunikativa lämningar, främst
inrapporterade hålvägar, men även vägbankar och i ett fall en stenvalvsbro som saknar
beskrivning. Även möjliga förhistoriska gravar borde granskas i fält, bl.a. ett osäkert röse,
några stensättningar samt ett par ospecificerade gravar. Bland de agrara lämningarna
finns ett par inrapporterade stensträngar och några röjningsrösen, där fossil åkermark
kan finnas i anslutning härtill. Några torplämningar borde också besiktigas inkl. en källa.
Slutligen finns fem områden med uppgivna kolningsgropar, där det kan finnas anledning
till tveksamheter beträffande denna bedömning.
Ronnie Jensen har gått igenom det digitala fornminnesregistret av riksintresseområdet U25 och funnit att det endast finns två rösen i området, en skeppsformad stensättning och en massa andra fornlämningar. Jag håller med att det verkligen behövs en förnyad inventering av området. Jag och ”Badelundas spårfinnare” Kjell-Åke Jansson, fotograf och kulturarbetare, har funnit massor av ovanliga fornlämningar. Vi har bland annat återupptäckt den flacka högen vid gravfältet Västerås 430 och där det står i fornminnesregistret att det ska vara 50 stensättningar, men det finns även cirka sju gravhögar och en kist- eller kammargrav som har sjunkit sönder i mitten. Dessutom 3-4 stora platta 15-20 meter i diameter stora övertorvade möjliga stensättningar beväxt med små granar. På gravfältet Västerås 433 finns en oregistrerad treudd. På gravfältet Västerås 437 finns en oregistrerad skeppsformad stensättning och en gravhög med sydvästport. I kapitlet "Öst är öst och väst är väst, men vid Holmsmalma mötas de två." i boken Tidens resenärer. Arkeologiska händelser längs vägen mellan Köping och Kolsva (2005) skriver Jonas Wikborg:

På gravfältet undersöktes ett mindre antal runda flacka stensättningar. En av gravarna hade markerats på ett avvikande sätt. Denna bestod av fyra avlånga diken vilken bildade en omkring 7 x 7 meter stor rektangel med större stenblock i vardera hörnet. I rektangelns mitt fanns en mindre grop med brända ben efter en man och en kvinna.

Det finns fem sådana här rektangulära gravar med dikesrännor finns på tre gravfält mellan Tibble gård och E18 på Badelundaåsen i Badelunda socken i Västmanland. Ett har ett runt stenklot i mitten och tre av hörnen är markerade med resta stenar cirka 70-80 cm höga. Ett annat har en stor rest sten i mitten, men inga hörnstenar. (De finns inte med i fornminnesregistret). I samma område finns även övertorvade rösen som i fornlämningsregistret går som gravhögar. Flera av de riktiga gravhögarna i samma område omges med rännor som är så vanliga i Dalarna.
P.S. Jag ska skicka in en ”packe” nyanmälningar till Länsstyrelsen om det vi funnit i riksintresseområdet U25 så det kommer till Länsstyrelsens kännedom.


Läsa mer: Jensen, Ronnie 2009. Riksintresseområdet Badelunda U25. En kulturhistorisk fördjupningsstudie. Västerås Badelunda socken. Västerås kommun. Västmanlands länKulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:65
http://www.vasteras.se/Tvarsnittsdokument/Byggnadsnämnd/bilaga%205_kulturmiljörapporten.pdf
Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen
http://www.kmmd.se/?id=229
M I L J Ö - O C H P R O J E K T E R I N G S B Y R Å N . 2009. Miljökonsekvensbeskrivning. Översiktsplan för Badelundaåsen och ridanläggning
Bevarande- och utvecklingsplan
http://www.vasteras.se/Tvarsnittsdokument/Byggnadsnämnd/Bilaga%204_MKB%20med%20bilagor.pdf


KÄNDA FORNLÄMNINGAR PÅ HISTORISKA KARTOR

I den arkeologiska rapporten och miljökonsekvensbeskrivning finns det färgkartor över de äldsta avbildningarna av Gryta högen, labyrinten och Anundshögsområdet.
De finns även på Lantmäteriets hemsida under länken "Historiska kartor"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar