tisdag 13 oktober 2009

KRÖNIKA: STENÅLDERN

Av Jouni Tervalampi

Hösten 2009 har varit het när det gäller stenåldern; två artiklar om förhistoriskt DNA, en artikel om kol- och kväveisotoper, en avhandling och en bok.

Köldanpassade skelett - Samernas förfäder?

På 1990-talet undersökte osteologen (benforskaren) Torbjörn Ahlström ben från dubbelgånggriften Møllehøj vid Kyndeløse Mark på Själland som innehöll ben från cirka femtio personer. Ahlström undersökte även skelett från det gropkeramiska gravfältet Västerbjers i Gothems socken på Gotland. Skeletten från det gropkeramiska gravfältet visade likheter med samiska och inuitiska skelett, två köldanpassande folkgrupper. "I ett kallt klimat är skenbenet relativt mindre än lårbenet", skrev Torbjörn Ahlström i boken Till Gunborg. Arkeologiska samtal (1997) och skrev lite längre fram om skeletten från Västerbjers:

I sina skelett har denna population registrerat en anpassning till arktiskt-subartiskt klimat. Denna anpassning kan ej ha ägt rum på Gotland utan snarare längre norrut, förslagsvis den Euroasiatiska kusten. I samband med den subboreala klimatförändringen väljer denna population att inkorporera södra delarna av Littorinahavet i sin födosökningsstrategi, ett hav som vid den här tidpunkten är rikt på marina resurser.

Vilket ställde frågan om det fanns ett samband mellan gropkeramikerna på Gotland och samer. Hade en grupp av samernas förfäder vandrat ned och farit med båt till Gotland. I början av 2000-talet hade genforskningen gått så mycket fram att man kunde utvinna förhistoriskt mtDNA. Ahlströms teori intresserade genetiker. 2003 startades projektet "Den gropkeramiska kulturen och Skandinaviens kolonisering".
Resultaten visade att Torbjörn Ahlström har både rätt och fel. Det fanns inte några kopplingar till samerna (utom ett barn som bar mtDNA haplogruppen V). Två nya studier av förhistoriskt mtDNA visar en tydlig att bärare av mtDNA U, U4 eller U5 och dess varianter dominerade Mellan- och Nordeuropa under jägarstenåldern. Där levde familjen som jägare, fiskare och samlare. Där hade de levt i tiotusentals år på tundran vid inlandsisens kant. Människokroppen anpassade till kylan och blev köldanpassad. Det var de här människorna som drog uppåt mot den Fennoskandinaviska halvön.

Tveksam tolkning av förhistoriskt DNA från Gotland

Den svenska studien av Helena Malmström med flera är inte helt tydligt att de gotländska säljägarna och grisätarna att de skulle komma från Baltikum. Idag går det inte att avgöra det. Genetikerna har tolkat att bärare av mtDNA U4 och dess varianter och U5 och dess varianter bärs av nutida letter. Det finns även ett förhistoriskt mtDNA U4 som har blev funnet i ett skelett från Kundokulturen i Baltikum. De arkeologiska materialet från Gotland, från gropkeramisk tid, pekar mot det svenska fastlandet. Genetikerna och arkeologer har nog övertolkat förmågan att paddla med båt från Baltikum till Gotland. Åsa M. Larsson visar i sin avhandling att olika keramikkulturer överlappar varandra från Polen – Baltikum – Sydvästra Finland – Åland och Mälardalen. Det visar på forntida vattenvägar och inte på direkta förbindelser mellan Baltikum och Gotland. U4 och U5a finns ju även hos nutida befolkningen i Sverige, enligt Tuuli Lappalainens med fleras studie. Det handlar nog om att det fanns grupper som gick upp mot den Skandinaviska halvön redan under jägarstenåldern som troligen bar på U4 och U5a och dess olika varianter. Frågan är lite låst. Vad som behöver göras är:

Försöka utvinna mtDNA från skelett från Gotland och Öland som är äldre än de skelett från de gropkeramiska gravfälten på öarna, för att se vilka haplogrupper de har, till exempel om U4 och dess varianter finns i skeletten.
Försöka utvinna mtDNA från skelett på det östra svenska fastlandet till exempel vid Korsnäs i Södermanland.

Indovästeuropeiska invandrare

- Analys av forntida DNA från skelett visar att Europas första jordbrukare inte var ättlingar till de människor som bosatte sig i området efter reträtt isen. Istället tidiga uppfödarna sannolikt vandrat in i stora områden i centrala och östra Europa ungefär 7.500 år sedan, vilket domesticerade växter och djur med dem, sade DNA-forskaren Barbara Bramanti från universitetet i Mainz i Tyskland till ScienceDaily.com

Är du bärare av N1a eller H så är det stor sannolikhet att din anmoder var boskapsskötare och jordbrukare i Anatolien och deras ättlingar vandrade upp mot sydöstra Europa och senare in i Centraleuropa.
Språkhistoria brukar vara kopplat hur arkeologerna tolkar sitt material, men tolkar arkeologerna fel, så blir språkets utveckling också feltolkat. Nya studier av förhistoriskt mtDNA visar att de norra megalitbyggarna med långhögar, dösen och gånggrift, är en jordbrukarkultur som drog norrut i samma områden där man finner de västgermanska språkgrupperna, Holland, Tyskland, Danmark och Sverige. Allt talar för att svenskan har ett ursprung i megalitbyggarna och att indovästeuropeiskan är betydligt äldre än vad språkforskarna tidigare trott. Internationellt räknas de så kallade trattbägarfolkskulturen till jägarbefolkning, men inte gånggriftsbyggarna (där man även finner trattbägarkeramik) som räknas till jordbrukarna. En av sista ”jägarbefolkning” i Nordeuropa på stenåldern var bland annat säljägare och halvtidsbönder som bodde vid den stora viken Mälaren-Hjälmaren. mtDNA-undersökningar från ett gravfält med trattbägarkeramik i Tyskland kan man utläsa att "jordbrukare" har gift in sig i en "jägar- och samlarfamilj". Jordbruket och boskapsskötseln tog olika vägar in i Skandinavien, invandring av jordbrukare, ingifte i jägare- fiske- och samlarbefolkning och tekniköverföring.

Höstens bokfiasko

Höstens bokfiasko är första banden av Norstedts Sveriges Historia. 13 000 f Kr-600 e Kr (2009), åtminstone tolkningen av samernas historia. Norstedts förlag anlitade en arkeolog med en ålderdomlig syn på samernas historieskrivning. Det finns ett gäng manliga arkeologer, i pensionsåldern och uppåt med, som växte upp efter Andra Världskriget och påverkades av den syn som då rådde om samernas historia. En av dem, Stig Welinder, har skrivit första delen av Sveriges historia. 13 000 f Kr – 600 e Kr. 1947 utgavs postumt professor i finskugriska språk K B Wiklunds bok Lapparna . Han menade att möjligen var samerna ursprungsbefolkning längst upp i norr på den Skandinaviska halvön, vid Finnmarken, och därefter vandrat nedåt och nådde Härjedalen på 1700-talet. Stig Welinder, Bozena Werbart och Dick Harrison historieskrivning är en nygammal tolkning. En ny variant av invandringsteorin, att samerna uppstod kring Kristi födelse på Nordkalotten och därefter vandrade nedåt. Alla insjögravar är skandinaviska, förutom Krankmårtengravfältet i Jämtland från cirka 200 f. Kr. som inte är samisk, eftersom det inte fanns några samer då, enligt författarna. Bozena Werbart skriver i boken:

Samiskt kultur uppstod i möten mellan människor. Troligen utvecklades kulturen vid tiden för Kristi födelse, genom sammanblandning av olika människogrupper som var mobila i arktiska området, det vi idag kallar Nordkalotten.

Läsa mer på Internet. Andra forskare syn på samernas historia.

Idag anser alltfler forskare att sydsamernas förfäder återfinns hos den förhistoriska fångstbefolkning som levt i inre Norrland och motsvarande område i Norge allt sedan stenåldern.

- ur: Njaarke - renskötsel i tre årtusenden -

Ljungdahl, Ewa 2008. Samernas tidiga historia i Jämtland och Härjedalen (söder om Frostviken) med fokus på Tåssåsens sameby - en tolkning av de arkeologiska spåren är skriven av arkeologen Ewa Ljungdahl i samarbete med Kjell-Åke Aronsson.
http://www.oloft.com/arkeologi.pdf
2008. Ewa Ljungdahl. Njaarke - renskötsel i tre årtusenden. http://www.ripjakt.se/blanketter/Njaarke.pdf

Läsa mer:

Bramanti et al 2009. Genetic Discontinuity Between Local Hunter-Gatherers and Central Europe’s First Farmers
http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/1176869
ScienceDaily.com 2009-09-04. Europe's First Farmers Were Immigrants: Replaced Their Stone Age Hunter-gatherer Forerunners
http://www.sciencedaily.com/releases/2009/09/090903163902.htm
Malmström, Helena et al. 2009. Ancient DNA Reveals Lack of Continuity between Neolithic Hunter-Gatherers and Contemporary Scandinavians. Current Biology Volume 19
http://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(09)01694-7
Helena Malmström, M. Thomas P. Gilbert, Mark G. Thomas, Mikael Brandström, Jan Storå, Petra Molnar, Pernille K. Andersen, Christian Bendixen, Gunilla Holmlund, Anders Götherström, and Eske Willerslev 2009. Supplemental Data Ancient DNA Reveals Lack of Continuity between Neolithic Hunter-Gatherers and Contemporary Scandinavians. Current Biology, Volume 19
http://download.cell.com/current-biology/mmcs/journals/0960-9822/PIIS0960982209016947.mmc1.pdf
Persson, Per 2008. arkeologisk dna forskning. skeletten ger nya svar. Populär Arkeologi 3/2008
Lidén, Kerstin & Eriksson, Gunilla. 2009. Mångkultur redan på stenåldern. Forskning & Framsteg 7/09.
Linderholm, Anna. 2008. Migration in Prehistory. DNA and stable isotope analyses of Swedish skeletal material
Lappalainen, Tuuli et al: 2008. Population Structure in Contemporary Sweden—A Y-Chromosomal and Mitochondrial DNA Analysis
Larsson, Åsa Maria 2009. Breaking and Making Bodies and Pots. Material and Ritual Practices in South Sweden in the Third Millennium BC. Aun 40. Department of Archaeology and Ancient History. Uppsala University
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:229392

Förhistoriskt DNA Tabell http://www.buildinghistory.org/distantpast/ancientdna.shtml

1 kommentar:

  1. Bures Jouni !

    Háliidivččen giitit Du buot buori lohkančujuhusaid ovddas !!!

    Jag vill tacka Dej för alla fina lästips!!!

    SvaraRadera